ART. 4 (HG 382/2009) 

(1) Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane fizice sau juridice în baza autorizaţiei emise de ISCIR.
(2) Persoana fizică poate fi autorizată de ISCIR ca operator RSVTI daca indeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
     a) are exerciţiul drepturilor civile;
    b) este aptă din punct de vedere medical pentru prestarea activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fişa de aptitudini medicale eliberată de un medic de medicina muncii;
     c) are studii medii sau superioare tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii;
    d) are cunoştinţele necesare în vederea prestării activităţii de operator RSVTI, aspect dovedit prin atestat eliberat de ISCIR în urma promovării examenului de absolvire a unui program de instruire efectuat de un organizator Avizat ISCIR.
(3) Persoana juridică poate fi autorizată de ISCIR ca operator RSVTI dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
      a) are ca obiect de activitate principal sau secundar desfăşurarea de activităţi de testări şi analize tehnice, aspect dovedit prin certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului;
      b) desfăşoară activitatea de operator RSVTI prin cel puţin două persoane fizice autorizate ca operator RSVTI angajate, aspect dovedit prin contractele individuale de muncă ale acestora.
(4) Condiţia prevăzută la alin. (3) lit. b) se consideră îndeplinită şi în cazul în care persoana juridică face dovada existenţei unor raporturi contractuale cu persoane fizice autorizate (PFA), în condiţiile legii.
(5) Persoanele fizice constituite potrivit art. 4 lit. a) din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008  privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, vor putea să îşi desfăşoare activitatea de operator RSVTI.

ART. 5 (HG 382/2009) 

Activitatea de operator RSVTI se poate presta în una dintre următoarele modalităţi:

        a) în temeiul unor raporturi de munca;
        b) ca activitate independentă, în condiţiile legii;
        c) ca activitate societară, prin intermediul persoanei juridice autorizate.
sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl