OBLIGAŢIILE RSVTI-ului

Art.9. (HG 382/2009)   

(1) În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au îndatorirea să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea, precum şi întreţinerea şi reparaţiile instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.

(2) În acest sens, în afara obligaţiilor prevăzute în CAP. 3 din  Legea nr. 64/2008  privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul RSVTI mai are şi următoarele obligaţii specifice:

 1. identificarea tuturor instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;
 2. efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor/echipamentelor pentru care autorizarea funcţionării se face de către ISCIR, potrivit prescripţiilor tehnice aplicabile;
 3. înregistrarea tuturor echipamentelor/instalaţiilor deţinătorului/utilizatorului, supuse autorizării ISCIR, la inspecţia teritorială de care aparţin;
 4. admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, care se face de către operatorul RSVTI, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
 5. efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii Avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice solicită acest lucru;
 6. verificarea existenţei documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
 7. întocmirea şi actualizarea evidenţei centralizate pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR;
 8. instruirea şi examinarea anuală a personalului de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu instrucţiunile de exploatare a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispoziţie de către producători, şi cu instrucţiunile tehnologice ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalaţia/echipamentul, puse la dispoziţie de către proiectantul liniei tehnologice;
 9. afişarea la loc vizibil a instrucţiunilor de exploatare a instalaţiilor/echipamentelor ISCIR, precum şi a celor ale liniei tehnologice în care este încadrată/încadrat instalaţia/echipamentul;
 10. oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice oficiale;
 11. informarea în scris a conducerii deţinătorului/utilizatorului despre planul de verificări tehnice aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor;
 12. urmărirea realizării în termen a dispoziţiilor date prin procese-verbale de verificare tehnică;
 13. examinarea şi vizarea registrelor de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;
 14. pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale şi participarea activă la efectuarea acestora;
 15. verificarea ca instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR să fie deservite de personal autorizat, conform cerinţelor prevăzute în prescripţiile tehnice aplicabile;
 16. anunţarea de îndată a inspecţiei teritoriale de care aparţine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă;
 17. participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalaţiile ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
 18. informarea în scris a inspecţiei teritoriale unde este înregistrată/înregistrat instalaţia/echipamentul, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de echipamente/instalaţii, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri;
 19. anunţarea inspecţiei teritoriale unde este înregistrată/înregistrat instalaţia/echipamentul, în vederea scoaterii din evidenţă în cel mult 15 zile de la data casării, precum şi prezentarea documentelor de casare;
 20. întocmirea unui proces-verbal de oprire din funcţiune pentru instalaţiile care intră în conservare şi transmiterea acestuia la ISCIR în termen de 15 zile;
 21. anunţarea în scris a conducerii deţinătorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
 22. anunţarea în scris a inspecţiei teritoriale care a eliberat autorizaţia, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;
 23. desfăşurarea activităţii cu respectarea obligaţiilor şi răspunderilor prevăzute în prescripţiile tehnice ISCIR şi în celelalte dispoziţii legale în domeniu.

(3) În afara obligaţiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are şi următoarele obligaţii specifice:

 1. transmiterea către inspecţia teritorială a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator;
 2. verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi cele din prescripţiile tehnice aplicabile;
 3. informarea în scris a inspecţiei teritoriale emitente a autorizaţiei, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei.


sc OK TEHNIC CONSULT srl
sc ORIGINAL TEHNIC srl